دوست و همراه گرامی

در این قسمت از سایت، شاهد فایل های صوتی که مربوط به حضرت مهدی (عج)  و برخی دیگر از مباحث مهم اسلامی می باشد، كه با قابلیت Download کردن و نیز گوش دادن بوسیله نرم افزار Media Player بصورت Online خواهید بود.

در این صفحه سخنرانی چند تن از سخنرانان را می‌توانید بشنوید:

سخنرانی آقای دكتر افتخارزاده سخنرانی حاج آقای معاونیان سخنرانی حاج آقای حسینی
سخنرانی مرحوم حاج آقای خبازیان سخنراني حاج آقاي ضياء آبادي سخنرانی مرحوم حاج شيخ محمود تولايي (حلبی)

بخشهای ذیل در این قسمت مربوط به سخنرانی‌های حاج آقای حسینی می‌باشد:

حیات معنوی  بخش امام عصر (عج)
امیر المؤمنین حضرت علی (ع) بخش صحبت هایی پیرامون زیارات
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بحث نماز
صحبت هایی پیرامون قرآن صحبت پيرامون شعائر حسينی
حضرت زينب سلام الله عليها صحبت پيرامون علوم قرآنی
صحبت پيرامون عبوديت رساله حقوق امام سجاد عليه السلام

 


امام عصر عج الله تعالي فرحه الشريف:

6. قسمت ششم.  1. قسمت اول.
 7. قسمت هفتم.  2.قسمت دوم.
  8. قسمت هشتم.  3. قسمت سوم.
9. قسمت نهم.  4. قسمت چهارم.
10. قسمت دهم.  5. قسمت پنجم.

 


حیات معنوی:

3.قسمت سوم 1.قسمت اول
4.قسمت چهارم 2.قسمت دوم

 


صحبت پیرامون امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام:

 

4. سخنرانی چهارم 3. سخنرانی سوم 2. سخنرانی دوم 1. سخنرانی اول
8. سخنرانی هشتم 7. سخنرانی هفتم 6. سخنرانی ششم 5. سخنرانی پنجم

 


صحبت پیرامون بحث نماز:

4. سخنرانی چهارم 3. سخنرانی سوم 2. سخنرانی دوم 1. سخنرانی اول
8.  سخنرانی هشتم 7. سخنرانی هفتم 6. سخنرانی ششم 5. سخنرانی پنجم
12. سخنرانی دوازدهم 11. سخنرانی یازدهم 10. سخنرانی دهم 9. سخنرانی نهم
16. سخنرانی شانزدهم 15. سخنرانی پانزدهم 14. سخنرانی چهاردهم 13. سخنرانی سیزدهم
20. سخنرانی بیستم 19. سخنرانی نوزدهم 18. سخنرانی هجدهم 17. سخنرانی هفدهم

 


صحبت پیرامون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها:

4. سخنرانی چهارم 3. سخنرانی سوم 2. سخنرانی دوم 1. سخنرانی اول
8. سخنرانی هشتم 7. سخنرانی هفتم 6. سخنرانی ششم 5. سخنرانی پنجم
12. سخنرانی دوازدهم 11. سخنرانی یازدهم 10. سخنرانی دهم 9. سخنرانی نهم
16. سخنرانی شانزدهم 15. سخنرانی پانزدهم 14. سخنرانی چهاردهم 13. سخنرانی سیزدهم
20. سخنرانی بیستم 19. سخنرانی نوزدهم 18. سخنرانی هجدهم 17. سخنرانی هفدهم
  23. سخنرانی بیست و سوم 22. سخنرانی بیست و دوم 21. سخنرانی بیست و یكم

 


صحبت پيرامون قرآن:

3. سخنرانی سوم 2. سخنرانی دوم 1. سخنرانی اول
6. سخنرانی ششم 5. سخنرانی پنجم 4. سخنرانی چهارم
9. سخنرانی نهم 8. سخنرانی هشتم 7. سخنرانی هفتم
12. سخنرانی دوازدهم 11. سخنرانی يازدهم 10. سخنرانی دهم
15. سخنرانی پانزدهم 14. سخنرانی چهاردهم 13. سخنرانی سيزدهم
18. سخنرانی هجدهم 17. سخنرانی هفدهم 16. سخنرانی شانزدهم
21. سخنرانی بيست و يكم 20. سخنرانی بيستم 19. سخنرانی نوزدهم
24. سخنرانی بيست و چهارم 23. سخنرانی بيست و سوم 22. سخنرانی بيست و دوم
27. سخنرانی بيست و هفتم 26. سخنرانی بيست و ششم 25. سخنرانی بيست و پنجم

 


صحبت پيرامون شعائر حسينی:

2. سخنرانی دوم 1. سخنرانی اول

 


صحبت پيرامون حضرت زينب سلام الله عليها:

3. سخنرانی سوم 2. سخنرانی دوم 1. سخنرانی اول

 


صحبت پيرامون علوم قرآنی:

3. سخنرانی سوم 2. سخنرانی دوم 1. سخنرانی اول
6. سخنرانی ششم 5. سخنرانی پنجم 4. سخنرانی چهارم
9. سخنرانی نهم 8. سخنرانی هشتم 7. سخنرانی هفتم
12. سخنرانی دوازدهم 11. سخنرانی يازدهم 10. سخنرانی دهم
15. سخنرانی پانزدهم 14. سخنرانی چهاردهم 13. سخنرانی سيزدهم
18. سخنرانی هجدهم 17. سخنرانی هفدهم 16. سخنرانی شانزدهم
21. سخنرانی بيست و يكم 20. سخنرانی بيستم 19. سخنرانی نوزدهم
24. سخنرانی بيست و چهارم 23. سخنرانی بيست و سوم 22. سخنرانی بيست و دوم
27. سخنرانی بيست و هفتم 26. سخنرانی بيست و ششم 25. سخنرانی بيست و پنجم
30. سخنرانی سی‌ام 29. سخنرانی بيست و نهم 28. سخنرانی بيست و هشتم
33. سخنرانی سی و سوم 32. سخنرانی سی و دوم 31. سخنرانی سی و يكم
  35. سخنرانی سی و پنجم 34. سخنرانی سی و چهارم

 


صحبت پيرامون عبوديت:

3. سخنرانی سوم 2. سخنرانی دوم 1. سخنرانی اول
6. سخنرانی  ششم 5. سخنرانی پنجم 4. سخنرانی چهارم
9. سخنرانی نهم 8. سخنرانی هشتم  7. سخنرانی هفتم
12. سخنرانی دوازدهم 11. سخنرانی يازدهم 10. سخنرانی دهم
15. سخنرانی پانزدهم 14. سخنرانی چهاردهم 13. سخنرانی سيزدهم
18. سخنرانی هجدهم 17. سخنرانی هفدهم 16. سخنرانی شانزدهم
21. سخنرانی بيست و يكم 20. سخنرانی بيستم 19. سخنرانی نوزدهم
24. سخنرانی بيست و چهارم 23. سخنرانی بيست و سوم 22. سخنرانی بيست و دوم
27. سخنرانی بيست و هفتم 26. سخنرانی بيست و ششم 25. سخنرانی بيست و پنجم
30. سخنرانی سی ام 29. سخنرانی بيست و نهم 28. سخنرانی بيست و هشتم
33. سخنرانی سی و سوم 32. سخنرانی سی و دوم 31. سخنرانی سی و يكم
36. سخنرانی سی و ششم 35. سخنرانی سی و پنجم 34. سخنرانی سی و چهارم
39. سخنرانی سی و نهم 38. سخنرانی سی و هشتم 37. سخنرانی سی و هفتم
42. سخنرانی چهل و دوم 41. سخنرانی چهل و يكم 40. سخنرانی چهلم
45. سخنرانی چهل و پنجم 44. سخنرانی چهل و چهارم 43. سخنرانی چهل و سوم
48. سخنرانی چهل و هشتم 47. سخنرانی چهل و هفتم 46. سخنرانی چهل و ششم
  50. سخنرانی پنجاهم 49. سخنرانی چهل و نهم

 

 

صحبت پيرامون رساله حقوق امام سجاد عليه السلام:

3. سخنرانی سوم 2. سخنرانی دوم 1. سخنرانی اول
6. سخنرانی  ششم 5. سخنرانی پنجم 4. سخنرانی چهارم
9. سخنرانی نهم 8. سخنرانی هشتم  7. سخنرانی هفتم
12. سخنرانی دوازدهم 11. سخنرانی يازدهم 10. سخنرانی دهم
15. سخنرانی پانزدهم 14. سخنرانی چهاردهم 13. سخنرانی سيزدهم
18. سخنرانی هجدهم 17. سخنرانی هفدهم 16. سخنرانی شانزدهم
21. سخنرانی بيست و يكم 20. سخنرانی بيستم 19. سخنرانی نوزدهم
24. سخنرانی بيست و چهارم 23. سخنرانی بيست و سوم 22. سخنرانی بيست و دوم
27. سخنرانی بيست و هفتم 26. سخنرانی بيست و ششم 25. سخنرانی بيست و پنجم
30. سخنرانی سی ام 29. سخنرانی بيست و نهم 28. سخنرانی بيست و هشتم
33. سخنرانی سی و سوم 32. سخنرانی سی و دوم 31. سخنرانی سی و يكم
36. سخنرانی سی و ششم 35. سخنرانی سی و پنجم 34. سخنرانی سی و چهارم
39. سخنرانی سی و نهم 38. سخنرانی سی و هشتم 37. سخنرانی سی و هفتم
42. سخنرانی چهل و دوم 41. سخنرانی چهل و يكم 40. سخنرانی چهلم
45. سخنرانی چهل و پنجم 44. سخنرانی چهل و چهارم 43. سخنرانی چهل و سوم
  47. سخنرانی چهل و هفتم 46. سخنرانی چهل و ششم
     

 


بخش صحبت هایی پیرامون زیارات:

زیارت عاشورا زیارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دعای افتتاح
زیارت اربعین زیارت امام رضا علیه السلام زیارت امام زمان حضرت مهدی (عج)

 

صحبت پیرامون دعای افتتاح:

4.سخنرانی چهارم 3. سخنرانی سوم 2. سخنرانی دوم 1. سخنرانی اول
8.سخنرانی هستم 7. سخنرانی هفتم 6. سخنرانی ششم 5.سخنرانی پنجم
12.سخنرانی دوازدهم 11.سخنرانی یازدهم 10.سخنرانی دهم 9.سخنرانی نهم
      13.سخنرانی سیزدهم

 


صحبت پیرامون زیارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم:

4. سخنرانی چهارم 3. سخنرانی سوم 2.سخنرانی دوم 1.سخنرانی اول
      5. سخنرانی پنجم

 


صحبت پیرامون زیارت عاشورا:

3.سخنرانی سوم 2.سخنرانی دوم 1. سخنرانی اول
6.سخنرانی ششم 5.سخنرانی پنجم 4.سخنرانی چهارم
9.سخنرانی نهم 8.سخنرانی هشتم 7.سخنرانی هفتم
12.سخنرانی دوازدهم

11.سخنرانی یازدهم

10.سخنرانی دهم
15.سخنرانی پانزدهم 14.سخنرانی چهاردهم 13.سخنرانی سیزدهم
18.سخنرانی هجدهم 17.سخنرانی هفدهم 16.سخنرانی شانزدهم
21.سخنرانی بیست و یکم 20.سخنرانی بیستم 19.سخنرانی نوزدهم
24.سخنرانی بیست و چهارم 23.سخنرانی بیست و سوم 22.سخنرانی بیست و دوم
27.سخنرانی بیست و هفتم 26.سخنرانی بیست و ششم 25.سخنرانی بیست و پنجم
30.سخنرانی سی ام 29.سخنرانی بیست و نهم 28.سخنرانی بیست و هشتم
    31.سخنرانی سی و یکم

 


صحبت پیرامون زیارت اربعین:

1. قسمت اول

 


صحبت پیرامون زیارت امام رضا علیه السلام:

1. قسمت اول

 


 

صحبت پیرامون زیارت امام زمان حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف:

1. قسمت اول

 


 

سخنرانی آقای دكتر افتخارزاده سخنرانی حاج آقای معاونیان سخنرانی حاج آقای حسینی
سخنرانی مرحوم حاج آقای خبازیان سخنراني حاج آقاي ضياء آبادي سخنرانی مرحوم حاج شيخ محمود تولايي (حلبی)